Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) – dalej RODO, informujemy co następuje:
• Administrator Państwa danych Administratorem Państwa danych osobowych jest Pracownia florystyczna Zielna Chwila Agnieszka Galicka z siedzibą ul. Trzebnicka 15, 50-245 Wrocław, posiadająca NIP 8951048714

• Cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i na następujących podstawach:
1. w celu realizacji zawartej z Państwem umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w przypadku gdy współpracują lub współpracowali Państwo z Pracownia florystyczna Zielona Chwila Agnieszka Galicka, lub
2. w celu realizacji obowiązków nałożonych na Pracownię florystyczną Zielona Chwila Agnieszka Galicka odrębnymi przepisami prawa, przykładowo w zakresie rachunkowości lub rozliczeń podatkowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (w przypadku gdy dotyczy), lub
3. w celach marketingowych oraz handlowych, w szczególności do promocji produktów, usług oraz akcji marketingowych prowadzonych przez Pracownię florystyczną Zielona Chwila lub do celów świadczenia usługi newsletter, na podstawie Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), jeżeli została wyrażona, lub
4. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Pracownia florystyczna Zielona Chwila Agnieszka Galicka (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

• Profilowanie i monitorowanie Państwa aktywności na stronie internetowej www.zielonachwila.pl Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednak nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu danych (również w sposób zautomatyzowany) do prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań. Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub zależnie od potrzeb administratora mogą być pracownicy Pracownia florystyczna Zielona Chwila, kancelaria prawna oraz podwykonawcy Pracownia florystyczna Zielona Chwila w zakresie usług związanych z marketingiem, w tym dostawca usługi newsletter. Wskazani odbiorcy zobowiązali się do przetwarzania danych osobowych w sposób gwarantujący poziom bezpieczeństwa adekwatny do ryzyka przetwarzania danych osobowych.

• Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców z państw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

• Okres przetwarzania Państwa danych Państwa dane osobowe będą przechowywane w celach marketingowych do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub ustania celów marketingowych Pracownia florystyczna Zielona Chwila. Natomiast w celu niezbędnym do wykonania umowy Państwa dane będą przetwarzane do przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z tej umowy, a także w okresie wynikającym z realizacji prawnych obowiązków spoczywających na Pracowni florystycznej Zielona Chwila zgodnie z odrębnymi przepisami, w szczególności w zakresie podatkowym czy rachunkowym.

• Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Mają Państwo również prawo do żądania od Pracownia florystyczna Zielona Chwila usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem, w przypadku przetwarzania przez Pracownia florystyczna Zielona Chwila Państwa danych na podstawie zgody. Pracownia florystyczna Zielona Chwila może jednak dalej przetwarzać Państwa dane w celach, które nie są objęte Państwa zgodą lub gdy wymaga tego przepis prawa.

• Dobrowolność podania danych Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania przez Państwa danych osobowych uniemożliwia jednak w zależności od celu przetwarzania udział w procesach marketingowych, w szczególności: przesyłanie informacji handlowo-marketingowej oraz udział w konkursach, a brak podania danych do celów wykonania umowy może uniemożliwić realizację zawartej z Państwem umowy. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Pracownię florystyczną Zielona Chwila w zakresie realizacji zleceń na usługi marketingowe oferowane przez Pracownię florystyczną Zielona Chwila spowoduje zaprzestanie świadczenia usług. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez przesłanie Przez państwa na adres: pracownia@zielonachwila.pl oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

• Dane osobowe są przetwarzane przez Pracownia florystyczna Zielona Chwila za pomocą systemów komputerowych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych (między innymi poprzez szyfrowanie przesyłanych danych, cykliczne zmiany haseł dostępów) oraz poza systemem komputerowym z zapewnieniem środków technicznych i organizacyjnych zapewniających poziom bezpieczeństwa danych, adekwatny do ryzyka przetwarzania.